Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 91
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр "Орчлон" бүрэн дунд сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 2001.06.11
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2001-06-11 282 Орчлон бүрэн дунд сургууль
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2001.06.11.282.jpg