Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 85
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр "Ертөнц" дунд сургууль /Баянгол дүүрэг/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 2002.04.30
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2002-04-30 203 Ертөнц дунд сургууль
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2002.04.30.203.jpg