Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 82
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр "Берёзка" бага сургууль /Баянгол дүүрэг/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 2002.04.30
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2002-04-30 200 Берёзка бага сургууль
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2002.04.30.200.jpg