Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 13
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр 54 дүгээр цэцэрлэг /Сүхбаатарын район/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 182
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
АДХГЗ-ны тогтоол 1976-08-05 190
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1976.08.05.190.jpg