Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 71
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр "Мечта" бага сургууль / Баянгол дүүрэг/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 2002-04-30 188 Мечта бүрэн дунд сургууль
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2002.04.30.188.jpg