Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 66
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр "Граунд" дунд сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 2000.09.26
Тайлбар

НЗД-ын 2002 оны 455 дугаар захирамжаар хүчингүй болсон.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗДЗахирамж 2000-09-26 323 Граунд
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2000.09.26.323.jpg