Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 65
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр "Төв -М" дунд сургууль /Олонлог-Төв/ болгон өөрчилсөн
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 2000.09.26
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗДЗахирамж 2000-09-26 322 Төв-М
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 2003-05-29 214 Олонлог-Төв
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2003.05.29.214.jpg