Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 12
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр 51 дүгээр цэцэрлэг /Октябрийн районы Баянхошуу/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1987.12.18
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ны тогтоол 1987-12-18 355 51 дүгээр цэцэрлэг
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1987.12.18.355.jpg