Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 61
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр Хөдөлмөрийн төрөлжсөн сургалттай суурь боловсролын тусгай сургууль /ШШБЕГазар/ харьяа
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 2000.08.10
Тайлбар

Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх ерөнхий газрын хүсэлтээр байгууландсан.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗДЗахирамж 2000-08-10 258 Тусгай сургууль
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2000.08.10.258.jpg