Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 11
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр 23 дугаар цэцэрлэг /Oтябрийн районы/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 182
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
АДХГЗ-ны тогтоол 1978-11-02 232
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1978.11.02.232.jpg