Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 10
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр 15 дугаар цэцэрлэг /Баянгол дүүргийн 12 хороо/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1998.02.18
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1998-02-18 Б/28
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1998.02.18.28.jpg