Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 9
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр 11 дүгээр цэцэрлэг /Налайх район/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 182
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар

9,11 ясли нэгтгэв

Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
АДХГЗ-ны тогтоол 1973-03-22 54
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1973.03.22.54.jpg