Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 11
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр 58 дугаар сургууль /Сүхбаатарын район/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1974.07.25
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ы тогтоол 1974-07-25 142 бага сургууль
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1974.7.25.142.pdf