Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 5
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр 7 дугаар цэцэрлэг /Налайхын/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1987.02.18
Тайлбар

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ны тогтоол 1987-02-18 39 7 дугаар цэцэрлэг
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
АДХГЗ-ны тогтоол 1989-11-02 239 7 дугаар цэцэрлэг
АДХГЗ-ны тогтоол 1974-07-25 142 7 дугаар цэцэрлэг
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1974.7.25.142.pdf

1989.11.02.239.pdf