Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 9
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр 51 дүгээр сургууль /Октябрийн районы/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 181
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар

8 жилийн сургуулийг бүрэн дунд

Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
АДХГЗ-ны тогтоол 1979-08-16 198
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1979.08.16.198.jpg