Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 8
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр 50 дугаар сургууль /Сүхбаатарын районы/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1988-11-21 291 50 дугаар сургууль /10 жилийн сургалттай болсон/
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1988.11.21.291.pdf