Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 7
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Барилга, хот төлөвлөлт
Байгууллагын нэр Улаанбаатар хотын барилга засварын ЗАГ пүүс
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1991.01.24
Тайлбар

НЗД-ын 1993 оны А/282 дугаар захирамжаар хүчингүй.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДГЗ-ны тогтоол 1991-01-24 17 УБ хотын барилга засварын ЗАГ пүүс
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1969-04-24 163 Барилга засварын трестийн дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1969.04.24-163_Page_5-2.pdf

1991.01.24-17.jpg