Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 6
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Нийгмийн хэв журам, аюулгүй байдал
Байгууллагын нэр Цэрэг иргэний хамгаалалтын хэлтэс
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар

НЗД-ын 1993 оны А/282 дугаар захирамжаар хүчингүй.

Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
УБ хотын АДГЗ-ны тогтоол 1991-01-28 16 Цэрэг иргэний хамгаалалтын газар
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2000-01-10 А-03 Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх цэрэг иргэний хамгаалалтын штабын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1991.01.28-16.pdf

03_1-6-1.pdf