Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 6
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Салбарын ангилал Хөдөө аж, ахуй, байгаль орчин
Байгууллагын нэр Нийслэлийн Байгаль орчныг хамгаалах газар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 169
Байгуулагдсан огноо 1991.01.02
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Аж ахуйн яамны Сайдын тушаал 1924-10-04 05 Ойн анги
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
БНМАУ-ын СнЗ-ийн тогтоол 1964-01-02 98 Ойн аж ахуй
БНМАУ-ын СнЗ-ийн тогтоол 1979-01-02 01 Ойн агнуурын аж ахуй
БНМАУ-ын Байгаль орчныг хамгаалах яамны Сайдын тушаал 1988-01-20 19 УБ хотын Байгаль орчны хяналтын газар
НЗД-ын захирамж 1997-01-18 Байгаль орчны хяналтын газар
НЗД-ын захирамж 2000-12-21 Байгаль орчин, экологийн хяналтын газар
НЗД-ын захирамж 2003-01-29 Нийслэлийн байгаль орчны газар
НЗД-ын захирамж 2005-01-26 Байгаль хамгаалах газар /Агаарын чанарын албатай/
НЗД-ын захирамж 2006-09-13 Байгаль хамгаалах газар
НЗД-ын захирамж 2012-01-07 Байгаль хамгаалах газар /4 хэлтэс, албатай/
НЗД-ын захирамж 2013-01-25 Байгаль, орчин ногоон хөгжлийн газар
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
БНМАУ-ын байгаль орчны хяналтын улсын хороо, УБ хотын ардын хурлын гүйцэтгэх захиргааны тогтоол 1991-01-09 02./01
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1992-01-25 18 Улаанбаатар хотын Байгаль орчин хяналтын газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 1999-12-16 247 Нийслэлийн ногоон бүсийн ойн ангийн дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-08 07 Байгаль орчин, экологийн хяналтын газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2006-11-23 577 Нийслэлийн байгаль хамгаалах газрын дүрэм
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2005-03-21 97
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

 1. 18_1-8_Page_8-2.pdf  

2. 1997.01.18-18.pdf

3. 61_1-4-1.pdf

4.247_1-3-1.pdf

5. 2013.01.25-62.pdf

6.07_1-5-1.pdf

7.577_1-6-1.pdf

8.2005.03.21-97.pdf