Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 5
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Техник мэргэжлийн боловсрол олгох байгууллага
Байгууллагын нэр Цэрэг иргэний хамгаалалтын газрын харьяа сургалтын төв
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1991.05.18
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ УБ хотын ардын хурлын гүйцэтгэх захиргааны тогтоол 1991-05-18 162 Цэрэг иргэний хамгаалалтын газрын харьяа сургалтын төв
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2000-01-10 А-03 Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх цэрэг иргэний хамгаалалтын штабын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1991.05.18-162.pdf

03_1-6-1.pdf