Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 7
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр Пионер сурагчдын өдрийн зуслан
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1980.06.18
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ы тогтоол 1980-06-18 161
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1980.06.18-161.pdf