Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 8
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Хүн ам, нийгмийн халамж
Байгууллагын нэр Хөдөлмөр, хүмүүжил-Сургалтын төв
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 2004-04-13 158 Хүүхдийн сургалт хүмүүжлийн тусгай төв
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2004.04.13-158.pdf