Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 15
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Нийгмийн хэв журам, аюулгүй байдал
Байгууллагын нэр Нийслэлийн "Гамшгаас хамгаалах комисс"
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 2005-12-13 519 нийслэлийн Онцгой комисс
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2005.12.13 - 519.pdf