Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 18
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Хүн ам, нийгмийн халамж
Байгууллагын нэр Нийслэлийн Хөдөлмөрийн бирж
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 2005.08.03
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2005-08-03 313 Нийслэлийн хөдөлмөрийн бирж
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1991-10-31 315 Улаанбаатар хотын Хөдөлмөрийн газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-08 15 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын албаны дүрэм
НЗД-ын захирамж 2004-03-04 82 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын албаны дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

315_1-5_Page_5-2.pdf  

15_1-5-1.pdf

82_1-16-1.pdf

2005.08.03 - 313.pdf