Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 8
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Салбарын ангилал Барилга, хот төлөвлөлт
Байгууллагын нэр Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 78
Байгуулагдсан огноо 2006.10.06
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДГЗХ-ын тогтоол 1962-10-30 341 Хотын архитектурын газар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 2006-10-06 486 Барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газар
СнЗ-ийн тогтоол 1975-01-02 104 Улаанбаатар хотын барилга архитектурын газар
СнЗ-ийн тогтоол 1978-09-11 294 Архитектур төлөвлөлтийн газар
УБ хотын АДГЗХ-ын тогтоол 1991-02-13 02 Улаанбаатар хотын Хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газар
НЗД-ын захирамж 2001-01-09 22 Хот байгуулалт газрын харилцааны газар
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол 2003-02-13 58 Нийслэлийн Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын газар болон Нийслэлийн Газрын алба гэж 2 салгасан
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол 2012-12-22 190 Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1997-10-07 Б/242 Хот байгуулалт газар зохион байгуулалтын мэргэжлийн комиссын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2000-06-02 160 Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх газрын харилцаа, хот байгуулалтын газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-09 22 Хот байгуулалт, газрын харилцааны газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2002-01-16 14 Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх хот байгуулалт, газрын харилцааны газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2006-10-26 527 Нийслэлийн барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газрын дүрэм