Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 36
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Нийслэлийн харьяа эрүүл мэндийн байгууллага
Байгууллагын нэр Нийслэлийн Байгалийн голомтот Халдварт өвчинтэй тэмцэх төв
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 2006.04.25
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2006-04-25 186 Нийслэлийн Байгалийн голомтот халдварт өвчинтэй тэмцэх төв
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2006.04.25-186.pdf