Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 8
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Хот тохижилт, нийтлэг үйлчилгээ
Байгууллагын нэр "Улаанбаатар-Ус" НӨҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар

НЗД-ын 2009 оны 173 дугаар захирамжаар хүчингүй болсон.

Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 2005-03-25 101
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2005.03.25-101.pdf