Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 23
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Нийслэлийн харьяа эрүүл мэндийн байгууллага
Байгууллагын нэр Баянзүрх Эмнэлэг Нийслэлийн өмчит төсөвт байгууллага
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 177
Байгуулагдсан огноо 1955.01.02
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 2004-12-31 566 UBS, Баянзүрх эмнэлэг НӨҮГ
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2004.12.31-566.pdf