Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 5
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Соёл урлаг, спорт
Байгууллагын нэр Ард Кино компани
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 71
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
УБ хотын АДГЗХ-ын тогтоол 1991-12-25 368
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НЗД-ын захирамж 2002-04-03 128
НИТХ-ийн тогтоол 2002-02-27 27
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1975-09-11 171 Улаанбаатар хотын кино үзвэрийн конторын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1.1975.09.11-171.pdf

2.1991.12.25-368.pdf

3.2002.04.03-128.pdf

4.2002.02.27-27.jpg