Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 17
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Хүн ам, нийгмийн халамж
Байгууллагын нэр "Ундрах" УҮГ /Эд хөрөнгийн цогцолбор/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Хувьчлагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НЗД-ын захирамж 2000-01-25 Б/11
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2000.01.25-11.jpg