Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 16
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Техник мэргэжлийн боловсрол олгох байгууллага
Байгууллагын нэр "Авто засварын завод", "Жолоо" УҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар

Монгол машин концерн УҮГ-т нэгтгэсэн.

Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НЗД-ын захирамж 2000-11-28 414
НИТХ-ийн тогтоол 2000-09-05 107
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2000.11.28-414.jpg