Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 31
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Бусад
Салбарын ангилал Барилга, хот төлөвлөлт
Байгууллагын нэр Геодезийн үйлчилгээ компани
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 1997-06-14 Б/146 Геодезийн үйлчилгээ компани
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1998-03-05 А/42 Улаанбаатар хотын Геодезийн үйлчилгээ /УҮГ/ компанийн дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1997.06.14-146.pdf

42_1-4-1.pdf