Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 15
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Техник мэргэжлийн боловсрол олгох байгууллага
Байгууллагын нэр "Авто сургууль" УҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Хувьчлагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НЗД-ын захирамж 2000-03-20 А/39
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2000.03.20-39.jpg