Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 19
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Орон сууцны байгууллага
Байгууллагын нэр “Өнөр энх-Өргөө” ОНӨААТҮГ “Өнөр горхи” ХХК /10-р контор/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 150
Байгуулагдсан огноо 1985.11.23
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НААҮЯ-ны сайдын тушаал 1985-11-18 А/248 ОСА-ын 12 дугаар контор
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
УБ хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1990-05-24 84 ОСНАА-н 10 дугаар контор
НЗД-ын захирамж 2001-01-17 37 10, 11-р конторуудыг нэгтгэн Өнөр өргөө компани
Нийслэлийн өмч хувьчлалын комиссын тогтоол 2004-06-07 ОСНАА-н Өнөр горхи ХХК
НИТХ-ын тогтоол 2012-11-13 62 ОСНАА-н Өнөр энх өргөө ОНӨААТҮГ
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1990.05.24-84.pdf

2012.11.12 -62.pdf

2001.01.17 37.pdf