Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 18
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Орон сууцны байгууллага
Байгууллагын нэр “Ганзам-Өргөө” ОНӨААТҮГ “СИМС” ХХК /9-р контор/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 149
Байгуулагдсан огноо 1987.02.21
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
ОСНААУГ-ын даргын тушаал 1987-02-21 30 Октябрийн районы ОСНААТ-ийн 14, 11 дүгээр хэсэг
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
АДХГЗ-ны тогтоол 1990-05-24 84 9-р контор
ОСНААК-ийн захирлын тушаал 1993-06-29 78 ОСНАА-н 9 дүгээр контороос 14 дүгээр конторыг байгуулсан
НЗД-ын захирамж 2001-01-17 37 ОСНАА-н Баянгол өргөө компани
НЗД-ын захирамж 2002-09-19 399 ОСНАА-н Баянгол өргөө салбар
НИТХ-ын тогтоол 2003-10-01 121 ОСНАА-н Симс ХХК
НИТХ-ын тогтоол 2012-11-13 62 ОСНАА-н Ган зам өргөө ОНӨААТҮГ
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2002.09.19 - 399.pdf

1990.05.24-84.pdf

2012.11.12 -62.pdf

2003.09.17 - 121.pdf

2001.01.17 37.pdf