Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 15
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Орон сууцны байгууллага
Байгууллагын нэр “Баруун их нарлаг-Өргөө” ОНӨААТҮГ /Санни хаус” ХХК /7-р контор/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 147
Байгуулагдсан огноо 1979.03.01
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
ОСНААУГ-ын даргын тушаал 1979-03-01 40 ОСА-ын 7-р контор
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
БНМАУ-ын СнЗ-ийн тогтоол 1986-01-02 391 ОСА-н 7-р хэсэг
НЗД-ын захирамж 2001-01-17 37 Баруун хүрээ компани
НЗД-ын захирамж 2002-09-19 399 ОСНАА-н Баруун хүрээ өргөө салбар
Нийслэлийн өмч хувьчлалын комиссын тогтоол 2004-06-07 53 ОСНАА-н Санни Хаус ХХК
НИТХ-ын тогтоол 2012-11-13 62 ОСНАА-н Баруун их нарлаг өргөө ОНӨААТҮГ
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2002.09.19 - 399.pdf

1990.05.24-84.pdf

2012.11.12 -62.pdf

2001.01.17 37.pdf