Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 10
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Орон сууцны байгууллага
Байгууллагын нэр “Зүүн сэлбэ-Өргөө” ОНӨААТҮГ Опен хаус, Ивэн эх ХХК /3,4-р контор/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 143
Байгуулагдсан огноо 1969.08.11
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын СнЗ-ийн тогтоол 1969-08-11 284 НҮААУГ-ын 2 дугаар контор
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
ОСНААУГ-ын даргын тушаал 1987-02-21 30 Найрамдлын районы ОСНААТ-ийн 10, 20 дугаар хэсэг
УБ хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1990-05-24 84 ОСНАА-н 3 дугаар контор
НЗД-ын захирамж 2001-01-17 37 ОСНАА-н Зүүн хүрээ өргөө компани
НЗД-ын захирамж 2002-09-19 399 ОСНАА-н Зүүн хүрээ өргөө салбар
Нийслэлийн өмч хувьчлалын комиссын тогтоол 2004-06-07 130 ОСНАА-н
НИТХ-ын тогтоол 2012-11-13 62 ОСНАА-н Опен хаус, Ивэн энх ХХК-уудыг нэгтгэн
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1990.05.24-84.pdf

2012.11.12 -62.pdf

2002.09.19 - 399.pdf

2001.01.17 37.pdf