Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 15
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Барилга, хот төлөвлөлт
Байгууллагын нэр Зураг төслийн хүрээлэн
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 199
Байгуулагдсан огноо 1991.12.24
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 1997-06-14 Б/146 Зураг төсөл компани
НЗД-ын захирамж 1997-10-23 А/265 Хот байгуулалтын хүрээлэн
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1991-12-25 363 Улаанбаатар хотын АХГЗ-ны Зураг төсвийн товчооны дүрэм