Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 9
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Орон сууцны байгууллага
Байгууллагын нэр “Бат дулаан-Өргөө” ОНӨААТҮГ “Дулаан-Өргөө” ХХК /2-р контор/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 142
Байгуулагдсан огноо 1969.08.11
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын СнЗ-ийн тогтоол 1969-08-11 284 НҮААУГ-ын 5 дугаар контор
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
АДХГЗ-ны тогтоол 1990-05-24 84 2-р контор
НЗД-ын захирамж 2001-01-17 37 Орон сууц нийтийн аж ахуйн Баруун сэлбэ өргөө компани
Нийслэлийн өмч хувьчлалын комиссын тогтоол 2004-06-04 53 Дулаан өргөө ХХК
НИТХ-ын тогтоол 2012-11-13 62 Бат дулаан өргөө ОНӨААТҮГ
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2012.11.12 -62.pdf

1990.05.24-84.pdf

2001.01.17 37.pdf