Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 27
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Салбарын ангилал Хөдөө аж, ахуй, байгаль орчин
Байгууллагын нэр Улаанбаатар хотын үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 32
Байгуулагдсан огноо 1972
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын СнЗ-ийн тогтоол 0000-00-00 232 УБ хотын Хөдөө аж ахуйн хэлтэс
БНМАУ-ын СнЗ-ийн тогтоол 1977-06-17 183 УБ хотын Хөдөө аж ахуйн удирдах газар
УБ хотын АХГЗ-ны тогтоол 1990-01-02 94 УБ хотын Хөдөө аж ахуйн удирдах газар
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол 1992-09-11 25 Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
НЗД-ын захирамж 2005-01-02 22 Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
НЗД-ын захирамж 2009-01-02 14 Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хөдөө аж ахуйн газар
НЗД-ын захирамж 2013-01-02 А/76 Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газар
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1977-06-17 183
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
АДХГЗ-ны тогтоол 1990-05-22 94 Хөдөө аж ахуй хүнсний үйлдвэрийг удирдах газар
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1989-06-22 152
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НЗД-ын захирамж 0000-00-00 А/282
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1962-08-02 182 Хөдөө аж ахуйн үйлдэхүүнийг ханган нийлүүлэх трестийн дүрэм
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2005-04-22 158