Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 17
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Салбарын ангилал Хөдөө аж, ахуй, байгаль орчин
Байгууллагын нэр Нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 98
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 1997-06-14 Б/146 Захирагчийн харьяа Хотын мал эмнэлгийн газар
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1998-05-13 А/110 Нийслэлийн Мал эмнэлэг, хяналтын албаны дүрэм
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2005-06-02 217
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1. 2005.06.02-217.pdf

2. 1997.06.14 - 146.pdf

3. 110_1-9-1.pdf

4. NMEG_tuuhchilsen.lavlah.pdf