Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 13
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Соёл урлаг, спорт
Байгууллагын нэр Сансар кино театр УҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НЗД-ын захирамж 1999-03-11 А/39
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1969-03-20 89 нүүдлийн киноны захиргааны дүрэм
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1975-09-11 171 Улаанбаатар хотын кино үзвэрийн конторын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1975.09.11-171.pdf

1969.03.20-89.pdf

1999.03-11-39.pdf