Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 85
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Үлэмж , Хан-эрдэнэ, хүнсний бөөний төв, Бараа солилцоо, хил худалдааны нэгтгэл УҮГ-ын хүнсний бөөний төв
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1998.05.21
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1998-05-21 А/127
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1998.05.21-127.pdf