Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 11
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Амаржих газар
Байгууллагын нэр Нийслэл Түргэн тусламжийн төв
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 127
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар

Нийслэл Түргэн тусламжийн төв, Түргэн тусламжийн авто баазыг Яаралтай тусламжийн төвд нэгтгэв

Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
МУ-йн Эрүүл мэнд, Нийгмийн хамгааллын сайд, НЗД-ын хамтарсан тушаал захирамж 1999-04-29 А/113, А/71 Яаралтай тусламжийн төв
МУ-ын ЭМНХСайдын тушаал, НЗД-ын захирамж 1996-08-15 А/176, А/186 Нийслэлийн Түргэн тусламжийн төвийн авто бааз УҮГ
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1992-09-11 А/126/212 Хотын түргэн тусламжийн төвийн дүрэм
НЗД-ын захирамж 1997-05-08 А/89 Нийслэлийн түргэн тусламжийн төвийн дүрэм
НЗД-ын захирамж 1997-08-25 А/167 Нийслэлийн түргэн тусламжийн төвийн дүрэм
Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайд, Нийслэлийн засаг дарга нарын тушаал, захирамж 1997-10-10 А/329, А/195 Нийслэлийн түргэн тусламж, халамжийн автобааз ААТҮГ /УҮГ/-ын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1.212_1-18_Page_18-2.pdf  

2.1996.08.15-176.186.pdf

3. 89_1-4-1.pdf

4.167_1-4-1.pdf

5.1999.04.29-113.71.pdf

6.195_1-5-1.pdf