Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 7
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Хөдөө аж, ахуй, байгаль орчин
Байгууллагын нэр Дүүрэг Хороодын Мал эмнэлэг үржлийн алба
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1998.02.06
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1998-02-06 А/15
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1998.02.06-15.pdf