Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 14
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр Баянгол дүүргийн "Монгени" цогцолбор 108 дугаар сургуулийг "Солонго өргөө" төвтэй нэгтгэн
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 181
Байгуулагдсан огноо 1997.09.20
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 1997-09-20 А/185
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1997.09.20.185.jpg