Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 32
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, нэгдсэн эмнэлэг
Байгууллагын нэр Нэгдсэн 1, 2, 3, 4 дүгээр эмнэлэг, Хүүхдийн нэгдсэн 1,2 дугаар эмнэлэг, дүүргүүдийг Эрүүл мэндийн зөвлөх төвүүдийг татан буулгаж "Эрүүл мэндийн нэгдэл"-ийн статустай болсон.
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Эрүүл мэнд нийгмийн хамгааллын сайд, НЗД-ын тушаал, захирамж 1997-01-08 А/08, А/6 Эрүүл мэндийн нэгдэл
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1997-03-11 Б/59 Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-08 12 Эрүүл мэндийн газрын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1997.01.08 - 08.06.pdf

59_1-4-1.pdf

12_1-4-1.pdf