Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 27
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Мэдээлэл, холбоо, хэвлэл мэдээлэл
Байгууллагын нэр "Илгээмжийн худалдаа" НӨҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НИТХ-ын тогтоол 2005-11-02 216
НЗД-ын захирамж 2005-11-16 485
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2005.11.02-216.pdf

2005.11.16-485.pdf