Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 23
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Соёл урлаг, спорт
Байгууллагын нэр Багануур, Налайх дүүргийн Соёлын төв, Номын сан, Багахангай дүүргийн Соёлын төв
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 1995-08-03 А/162 дүүргийн харьяалалд шилжүүлсэн
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2001-01-08 11 Соёлын газрын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1995.08.03-162.pdf

11_1-4-1.pdf