Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 27
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Нийслэлийн харьяа эрүүл мэндийн байгууллага
Байгууллагын нэр Албадан эмчилгээний эмнэлэг
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1994.10.14
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1994-10-14 А/185
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1994.10.14-185.pdf